Privacyverklaring

 

Ik respecteer de privacy van alle cliënten, in het bijzonder de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Om volledig transparant te zijn heb ik een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf. Het doel ervan alsook de mogelijkheden voor de betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

De aan u beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is , totdat een nieuwe versie deze versie vervangt. 

 

Artikel 1 - Wettelijke Bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook "de beheerder"): Jeroen Weber, gevestigd te de zeiler 2. 1991ME Velserbroek. Kvk-nummer: 82083177.

 

Artikel 2 - Verwerking van persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Weber Wandelcoaching. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indicator zoals een naam, een identificatienummer locatiegegevens, een online identificator, of een of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Weber Wandelcoaching kan persoonsgegevens en mogelijk voor wandelcoaching relevante medische gegevens over u registreren. Deze gegevens worden verwerkt omdat u gebruik maakt van de diensten van Weber Wandelcoaching en/of het contactformulier op de website heeft ingevuld. De Gegevens die Weber Wandelcoaching verzamelt zijn naam, email, telefoonnummer en ip-adres via het contactformulier, aangevuld met adresgegevens, en eventuele gegevens van het bedrijf dat opdrachtgever is voorafgaand aan het coachtraject. Na elk coachgesprek doe ik verslaglegging van het coachgesprek. Niemand heeft toegang tot uw gegevens, behalve Jeroen Weber welke het gebruikt bij het coachtraject.

 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

Weber Wandelcoaching verzamelt uw gegevens niet zomaar. Uw gegevens worden verwerkt voor een passende begeleiding tijdens het coachtraject en een optimale dienstverlening naar u toe. Ook worden uw gegevens verzameld om tijdens het coachtraject in contact te blijven met elkaar en zend Weber Wandelcoaching de facturering zo naar het juiste adres.  

 

Artikel 4 - Registratie Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 Op grond van artikel 13 lid 2 sub B AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met contact@weberwandelcoaching.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na uw ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan de termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. 

 

Artikel 6 - Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Weber Wandelcoaching heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Ik ben verbonden aan de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO) en volg de door heb omschreven ethische code. De geheimhoudingsplicht is onderdeel van deze ethische code.  

 

Artikel 7 - Minderjarige cliënten 

Voor minderjarige cliënten dient de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk toestemming te geven voor de verwerking van de persoonsgegevens.

 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 10 - Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

 

Artikel 11 - Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kunt u zich richten tot: Weber Wandelcoaching, contact@weberwandelcoaching.nl.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 17 maart 2021 tot nader order.